Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ons onderwijs

Het leren op school is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Op De Steenen Kamer houden wij hier rekening mee en passen ons aanbod aan zodat leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen. Niet alleen in taal en rekenen, maar bijvoorbeeld ook in samen werken, samen spelen en samen sporten.

DeSteenenKamer_9243
LR_SBO_DeSteenenKamer_9409

Ons aanbod

De Steenen Kamer geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Wij bieden met de SBO+ groepen een thuis-nabij aanbod voor leerlingen met meer gespecificeerde ondersteuningsbehoeften. 

De leerlingen worden zoveel mogelijk in heterogene (combinatie) groepen geplaatst, maar ook in homogene groepen. De leerling krijgt de hele dag les van dezelfde leerkracht. 

Onze groepen

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

 • Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 • Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
 • Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Groep 1 en 2

Voor de jongste leerlingen hebben wij een groep van maximaal 15 leerlingen. Deze groep heeft een eigen ingang en een eigen schoolplein. Het aanbod is aangepast aan de groep en de leerlingen worden begeleid door een leerkracht en een onderwijsassistent. In deze periode wordt een advies geformuleerd voor passend onderwijs in groep 3. Dit kan zijn in het regulier basisonderwijs, speciaal onderwijs, of op De Steenen Kamer zelf.

SBO groep

Ook vanaf groep 3 bestaan de groepen uit maximaal 15 leerlingen. De gestructureerde en betekenisvolle werkwijze in de school zorgt ervoor dat leerlingen beter tot leren komen. Naast de basisvakken wordt er ook veel aandacht besteed aan sociale en emotionele ontwikkeling. Zo wordt bijvoorbeeld tot en met groep 6 extra tijd gereserveerd voor spelbegeleiding.

SBO+ groepen

Voor leerlingen die meer structuur en begeleiding nodig hebben dan standaard geboden, bestaat de sbo+ groep. Deze groep bestaat uit maximaal 12 leerlingen en wordt begeleid door een leerkracht en een onderwijsassistent. In deze groepen is er nog meer aandacht voor de prikkelverwerking, emotieregulatie en sociale interactie.

Meer over ons onderwijs

Ontwikkelingsperspectief

Om ook binnen het speciaal basisonderwijs te komen tot het realiseren van passend onderwijs, is het essentieel om gebruik te maken van het werken met het ontwikkelingsperspectief. Centraal hierbij staat het afstemmen van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kent onder andere de volgende voordelen:

 • Het doelgericht plannen van het onderwijs.
 • Het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod.
 • Het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs.
 • Een betere afstemming met ouders (en leerling) over wat de school wil bereiken.
 • Een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.

Bij het werken met het ontwikkelingsperspectief is het van belang een goede balans te vinden tussen enerzijds het hebben van hoge verwachtingen en anderzijds het formuleren van een reëel perspectief (om te voorkomen dat ouders en leerlingen teleurgesteld worden).

Vervolgonderwijs

In het laatste jaar van de basisschool wordt een keuze gemaakt voor een vervolgschool. Vanaf de start van groep 8 worden ouders en leerlingen meegenomen om een passende keuze voor voortgezet onderwijs te maken. Alle informatie hierover krijgen ouders tijdens de informatie bijeenkomst in september. 

Via deze link kunt u alle open dagen van de VO-scholen in de buurt bekijken. Leerlingen op De Steenen Kamer kunnen uitstromen naar alle vormen van voortgezet onderwijs, passend bij de resultaten van de methodetoetsen en de CITO toetsen, het drempelonderzoek, de NIO en het sociaal-emotioneel welzijn (NPV-J) van de leerling.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Yes! Kinderopvang verzorgt de BSO op de Steenen Kamer. Deze BSO organiseert Yes! Kinderopvang speciaal voor kinderen uit het speciaal basisonderwijs. Hierdoor zijn de groepen kleiner dan een op een andere BSO en is er gespecialiseerde begeleiding. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op www.yeskinderopvang.nl.

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

 • Bibliotheek
 • Gymlokaal
Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met kinderopvangorganisatie Yes! Kinderopvang in het gebouw van de school. 

De school heeft geen nauwe samenwerking met de reguliere peuterspeelzalen in de regio. Wel is er goed contact met bijvoorbeeld het MKD of het ABA Huis

Brede ontwikkeling

Op onze school staat voorop dat wij leerlingen een goede basis meegeven om zich voor te bereiden op hun betekenisvolle plek in de wereld. Brede ontwikkeling richt zich op de volgende onderdelen.

Van betekenis zijn
Jaarlijks wordt er een nieuwe leerlingenraad samengesteld waarin leerlingen meepraten over ontwikkelingen in de school en in eigen omgeving. Zo zetten leerlingen zich bijvoorbeeld in voor afvalscheiding, dragen zij bij aan een schone buurt en gaat er maandelijks een groep leerlingen naar het bejaardentehuis om o.a. spelletjes te doen met ouderen.

Digitale geletterdheid
In de wereld van nu is het belangrijk dat leerlingen vaardig zijn in het gebruik van een computer en het internet. Daarom besteden wij veel aandacht aan ict basisvaardigheden en mediawijsheid.

Gezonde School
Wij stimuleren een gezonde leefstijl, omdat dit bijdraagt aan beter leren en een gelukkiger leven. Dit doen wij door te stimuleren groente en fruit te eten, water te drinken, voldoende aandacht te besteden aan in- en ontspanning en beweging. Een aantal keer per jaar worden er ook na schooltijd sportactiviteiten aangeboden.


Sociale en emotionele vaardigheden

Tot slot is er veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Wij gebruiken hiervoor door de hele school de methodiek Kwink en Rots en Water.