Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Zorg en expertise

De essentie van onze school is dat we speciale ondersteuning bieden, die in de reguliere basisschool niet geboden kan worden. Op onze school zitten leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag.

LR_SBO_DeSteenenKamer_9341
LR_SBO_DeSteenenKamer_9556
Rust en structuur

Wij werken er hard aan om onze leerlingen, die op de basisschool negatieve ervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen. In de school creëren wij een omgeving van rust en structuur, waarin de leerlingen gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. 

Wij streven ernaar dat de leerling zich veilig en prettig voelt en plezier (her-)vindt in het leren. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan het welzijn van onze leerlingen. De leerlingen op onze school hebben specifieke onderwijsbehoeften. Wij streven ernaar om alle leerlingen daarin zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen en hun onderwijsbehoeften proberen wij zoveel mogelijk te clusteren.

Aanvullende informatie over onze zorg en expertise

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Klik hier voor ons schoolondersteuningsprofiel


Gediplomeerde specialisten
Taal en rekenen
 • Intern begeleider 
 • Remedial teacher 
 • Specialist meer- en hoogbegaafdheid
 • Taalspecialist
 • Logopedist
Sociaal-emotioneel 
 • Pedagogisch educatief professional 
 • Rots en water trainer
Gedrag, werkhouding en taakaanpak 
 • Gedragsspecialist 
 • Intern begeleider 
 • Orthopedagoog
Motorische en lichamelijke ontwikkeling 
 • Fysiotherapeut
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Anti-pestprogramma

Er zijn twee anti-pestcoördinatoren op onze school en wij maken gebruik van een pestprotocol. 

Als leerlingen een conflict met elkaar hebben, stimuleren wij ze eerst om het conflict zelf op te lossen. Hierbij is het wel heel belangrijk dat de leerkracht controleert of dit gelukt is. Op het moment dat het voor een van de leerlingen niet goed genoeg opgelost wordt, gaat het stappenplan uit ons pestprotocol in werking.

Klik hier voor ons pestprotocol

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via de Enquêtetool van Vensters. Afgelopen jaar hebben wij gebruik gemaakt van de enquêtetool in Vensters. Afhankelijk van de ontwikkeling van Kindbegrip, maken wij in 2023-2024 ook gebruik van Kindbegrip voor monitoring van de sociale veiligheidsbeleving. Anders nog een jaar Vensters. Voor het stimuleren en versterken van de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt o.a. gebruik gemaakt van de methodiek Kwink en Rots en Water. 

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met jeugdhulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken regelmatig samen met medische zorg en arbeidsgerelateerde organisaties. We werken soms samen met voor - en vroegschoolse educatie. 

Op het gebied van begeleiding werken wij samen met:

 • Logopedie: logopediepraktijk Punt
 • Fysiotherapie: fysiotherapie de Lus 
 • ServiceOrganisatie Jeugd (SOJ): Boba

Op het gebied van jeugdzorg werken we onder andere samen met: 

 • Instelling voor Jeugdzorg 
 • Centrum voor Jeugd en Gezin 
 • Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) 
 • Stichting MEE

Op gebied van buitenschoolse opvang werken we samen met Yes! kinderopvang.

Klik hier voor de website van Yes! kinderopvang