Aanmelden leerling

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. De beste onderwijsplek voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Om uw kind toe te kunnen laten tot het speciaal basisonderwijs, moet hij/zij beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs (SBO). Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt opgesteld door het ondersteuningsteam van de basisschool.
Wanneer uw kind nog niet staat ingeschreven op een basisschool en u vermoedt dat hij/zij de extra zorg binnen het speciaal onderwijs nodig heeft, dan kunt u uw kind ook direct aanmelden bij het speciaal basisonderwijs. De school voor speciaal basisonderwijs onderzoekt welke ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft en of de school dit kan bieden. Indien uit dit onderzoek blijkt dat speciaal basisonderwijs noodzakelijk is voor uw kind, dan kan de school een toelaatbaarheidsverklaring opstellen.