Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ouders en de school

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is belangrijk voor ons en komt de school en de leerling ten goede.

LR_SBO_DeSteenenKamer_9597

De Ouderraad

Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 leden inclusief een afgevaardigde leerkracht uit het team van De Steenen Kamer.

Aangezien de OR geen wettelijke status heeft, kan de school zelf bepalen wie er lid mag worden. Het liefst werven we nieuwe leden in de onderbouw, omdat deze ouders dan lang mee kunnen draaien.

Op initiatief van groepsleerkrachten kunnen leden voorgedragen worden bij de afgevaardigde van het team of bij de voorzitter. Hierop volgt een uitnodiging en een intakegesprekje over taken en verwachtingen die wij hebben van een OR-lid. Uiteraard kunnen ouders ook zelf kenbaar maken aan de groepsleerkrachten dat zij interesse hebben in deelname.

Wat doet een OR?

We onderscheiden naast de algemene taken nog 3 individuele taken binnen de OR; voorzitter, penningmeester en secretaris.

De OR verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van het team. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Kinderboekenweek, schoolontbijt, sporttoernooien, Sinterklaas, Kerst, bingo en verkeersacties. Aan het begin van het jaar wordt er een activiteitenplan opgesteld en worden de taken verdeeld.

De OR komt 6 keer per jaar in de avonduren bijeen voor een vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden onder andere komende activiteiten besproken en activiteiten die geweest zijn geƫvalueerd. De sfeer is ontspannen te noemen. We sluiten het schooljaar af met een etentje.

Heeft u interesse of vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Ouderraad:

ouderraad.desteenenkamer@gmail.com

lr_sbo_desteenenkamer_9556

De Medezeggenschapsraad

De Steenen Kamer heeft we een actieve MR die bestaat uit 6 leden, waaronder 3 leerkrachten (Bianca Versteeg, Ilse Blok en Miranda Kooij) en 3 ouders/verzorgers (Raymond van de Schaaf, Marion Sitskoorn, Gina Braat) MR leden hebben ieder een zittingsperiode van 3 jaar. Daarna kunnen zij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Als er meerdere kandidaten zijn volgt er een stemmingsprocedure.

Wat doet de MR? 

De school maakt voortdurend plannen, neemt beslissingen en voert veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen op school ligt bij het bestuur en directie. De directie vraagt bij veranderingen of verbeteringen de mening van de MR. De MR heeft hierbij advies- of instemmingsrecht. Bij zaken als bijvoorbeeld: de schoolgids, het schoolplan, kwaliteit van het onderwijs, jaarbegroting en de arbeidsomstandigheden heeft de MR instemmingbevoegdheid. Over andere zaken heeft de MR adviesbevoegdheid. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan vakantieregeling, aanstelling en ontslagbeleid. 

De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. We willen als MR transparant zijn voor alle betrokkenen. Dit houdt in dat u uw vragen, op- en/of aanmerkingen altijd kunt melden aan de MR. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als lestijden, vakanties, voorzieningen voor leerlingen, etc. 

Mocht u punten hebben dan kunt u de MR leden op school aanspreken, maar u kunt ook een mail sturen naar: MR-DSK@spon.nl