Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u de meest gevraagde praktische informatie. U vindt alle praktische informatie in onze schoolgids.

DeSteenenKamer_8962

Schooltijden

Maandag:8:45 uur - 14:15 uur
Dinsdag:8:45 uur - 14:15 uur
Woensdag:8:45 uur - 14:15 uur
Donderdag:8:45 uur - 14:15 uur
Vrijdag:8:45 uur - 14:15 uur

Op De Steenen Kamer werken wij met een 5-gelijke dagen model: maandag t/m vrijdag van 08:45 - 14:15 uur. U kunt uw kind naar school brengen vanaf 8:30. 

Pauzes 

Tijdens het buitenspelen in de pauzes is er toezicht aanwezig op het plein. Wegens het ontbreken van toezicht voor 8.30 uur, is het niet toegestaan dat leerlingen voor die tijd al op het schoolplein zijn. 

Bij slecht weer blijven de leerlingen in de pauzes onder toezicht binnen in het klaslokaal. Bij het uitgaan van de school is toezicht geregeld, zowel op het vertrek van fietsende leerlingen, op het oversteken van de rijweg als op het leerlingenvervoer. 

Meelopen

De ouders van de leerlingen van groep 1/2 mogen 's ochtends vanaf 8.30 uur meelopen tot de deur. Voor groep 3 geldt deze afspraak tot de herfstvakantie.

Communicatie

Wij vinden goed contact met ouders van groot belang om in onderling overleg en wederzijds vertrouwen samen te werken in het belang van de ontwikkeling van het kind. Wij communiceren daarom op de volgende manieren: 

 • De school organiseert informatieavonden, oudergesprekken en informeert ouders via het leerlingenrapport, het toets overzicht en het ontwikkelingsperspectief (OPP). 
 • Wij gebruiken de ouderapp Parro om ouders op de hoogte te houden van belangrijke informatie en ontwikkelingen. Leerkrachten houden ouders op de hoogte over informatie die de klas van hun zoon of dochter betreft.
 • Maandelijks wordt vanuit directie een bericht geplaatst met belangrijke schoolbrede informatie.

Afwezigheid melden

Wij vragen ouders bij noodzakelijk en onverwacht verzuim dit 's morgens voor 08:45 uur door te geven via Parro aan de leerkracht. Dit kan door uw kind absent te melden of een bericht te sturen aan de leerkracht.

Vanaf 8:00 uur zijn wij ook telefonisch te bereiken op telefoonnummer 078-6121709 en kunt u een eventuele boodschap doorgeven.

Bij ongemelde afwezigheid nemen wij contact op met de ouders.

Bij een kort bezoek aan een arts, ziekenhuis of tandarts verwachten wij uw kind daarvoor en/of daarna weer op school. Ook een kind dat normaal met de taxi komt, moet u dan alsnog komen brengen. Zorgt u ervoor dat de school een telefoonnummer heeft waarop u te bereiken bent?

Ook te laat komen wordt als verzuim genoteerd.

Klachtenregeling

Wanneer er een klacht is dan wordt als eerste de leerkracht van de betreffende leerling aangesproken. De leerkracht zal deze afhandelen of in andere gevallen bespreken met IB en/of directie. De directie gaat altijd het gesprek aan met deze ouder(s)/verzorger(s). 

Wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost dan beschikt SPON over een interne klachtenregeling. Kijk op www.spon.nl/documenten/Klachtenreglement voor het volledige reglement.

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 Daarvan bekostigen we: 

 • Aanvulling nationaal schoolontbijt, koningsspelen en Paasviering 
 • Deelname sportactiviteiten 
 • Groep 8: schoolverlatersactiviteiten 
 • Kerst 
 • Sinterklaas 

Daarnaast zijn er overige vrijwillige schoolkosten Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Bij de Sinterklaasviering wordt door een aantal groepen surprises gemaakt. Leerlingen wordt dan gevraagd om een kleinigheidje van maximaal 5 euro te kopen voor de surprise. 

De hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage wordt in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Leerlingen doen altijd mee met de activiteiten, of ouders wel of niet vrijwillige de ouderbijdrage betalen. 

Schoolvakanties en studiedagen

Schooljaar 2023-2024

  • Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
  • Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
  • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024
  • Goede vrijdag: 29 maart 2024
  • Tweede paasdag: Maandag 1 april 2024
  • Koningsdag: zondag 27 april 2024 (valt in meivakantie)
  • Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024
  • Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2024 (valt in de meivakantie)
  • Hemelvaartsdag: Donderdag 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
  • Tweede Pinksterdag: Maandag 20 mei 2024
  • Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2024

  Studiedagen:

  • Dinsdag 3 oktober 2023: studiedag
  • Donderdag 23 november 2023: studiemiddag, leerlingen vanaf 12:15 uur vrij
  • Vrijdag 22 december 2023: studiedag
  • Maandag 29 januari 2024: studiedag
  • Maandag 26 februari 2024: studiedag
  • Dinsdag 9 april 2024: studiedag
  • Donderdag 16 mei 2024: studiedag
  • Woensdag 5 juni 2024: studiedag
  • Vrijdag 12 juli 2024: Studiemiddag, leerlingen vanaf 12:15 uur vrij

  Schooljaar 2024-2025

  • Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november 2024
  • Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
  • Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 2 maart 2025
  • Goede vrijdag:18 april 2025
  • Tweede paasdag: Maandag 21 april 2025
  • Koningsdag: zondag 27 april 2025 (valt in meivakantie)
  • Meivakantie: 19 april t/m 4 mei 2025
  • Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025
  • Hemelvaartsdag: Donderdag 29 mei 2025
  • Vrijdag na Hemelvaart: 30 mei 2025
  • Tweede Pinksterdag: Maandag 9 juni 2025
  • Zomervakantie: 19 juli t/m 31 augustus 2025

  Studiedagen:

  • Dinsdag 8 oktober 2024: studiedag
  • Maandag 18 november 2024: studiemiddag, leerlingen vanaf 12:15 uur vrij
  • Vrijdag 20 december 2024: studiedag
  • Woensdag 22 januari 2025: studiedag
  • Maandag 3 maart 2025: studiedag
  • Donderdag 15 mei 2025: studiedag
  • Vrijdag 6 juni 2025: studiedag
  • Vrijdag 18 juli 2025: studiemiddag, leerlingen vanaf 12:15 uur vrij
  Extra verlof buiten de schoolvakanties

  Aanvragen voor extra verlof buiten de schoolvakanties dienen schriftelijk te geschieden bij de directeur van de school. Alleen de directeur is bevoegd voor ten hoogste 10 dagen extra verlof te verlenen voor gewichtige omstandigheden. Voor meer dagen moeten de ouders zich wenden tot de leerplichtambtenaar.

  Voorwaarden:

  • Beide wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht een verlofaanvraag te tekenen.
  • Als het extra verlof om vakantieverlof gaat, kan dit alleen wanneer ouders beroepshalve absoluut niet op vakantie kunnen gedurende de schoolvakantie. 
  • Dit verlof mag niet langer zijn dan 2 aansluitende weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. 
  • Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van 2 aaneensluitende weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. 
  • Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in dat schooljaar geen verlof meer worden aangevraagd. 
  • De aanvraag moet minimaal vier weken van tevoren, samen met een werkgeversverklaring, bij de schoolleiding worden ingediend.
  • Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan dan proces-verbaal opmaken.

   Verlof aanvragen